Miljö


TJ Skog & Gård AB ska som förbrukare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.


Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC:s (PEFC/05-32-7/V574) och

FSC®:s (FSC-C089427) krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.


Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket och kollektivavtal


Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.


Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.

TJ Skog & Gård AB ska verka för att denna volym ökar.


Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.


Personalen ska utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.


Verksamhetsansvarig

Martin Brolin


Vår miljöpolicy

Certifiering


TJ Skog & Gård AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC


Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår


Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering


Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget